Proiecte ale Consiliului Local


Afisari | 1-50 din total: 135
1
2
3
Inainte
Nr.Nume ProiectFisierAn
6 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului local Românești nr.6/11.01.2021 pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în Comuna Românești , județul Botoșani, în anul 2021 2021
19 P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni 2021
1 P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Românești a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale i 2021
9 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului și a numărului de burse școlare în anul școlar 2020-2021 2021
8 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Românești a unor sume reprezentănd amenzi contravenționale ale debitorilor decedați 2021
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în Comuna Românești , județul Botoșani, pentru anul 2021 2021
4 PROIECT DE HOTĂRÂRE Cu privire la aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Românești 2021
3 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului cu privire la modul de organizare a pășunatului în comuna Româneşti, județul Botoșani 2021
5 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea devizului general referitor la dotarea cu mobilier la Grădinița cu program normal din comuna Românești , județul Botoșani 2021
16 Proiect de H O T Ă R Â R E privind constituirea echipei mobile de intervenție la cazurile de violență în familie/domestică semnalate pe teritoriul adminstativ al comunei Românești 2021
10 P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind transmiterea fără plată a de la Comuna Românești către Școala Gimnazială nr.1 Românești a unor sisteme de supraveghere 2021
12 P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Raportului privind starea economică , socială și de mediu a comunei Românești , județul Botoșani pentru anul 2020 2021
14 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aderarea Comunei Românești prin Consiliul Local Românești la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” 2021
15 P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2022 2021
17 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind adoptarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 2021
18 PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 18 /19.04.2021 privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani 2021
19 PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care Consiliul Local ia act de Raportul privind activitatea de încasare impozite și taxe locale pentru anul 2019 2020
18 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Românești, jud. Botoșani la 31 decembrie 2019 2020
17 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului și Actului Constitutiv , ale A.D.I.,, Valea Corogei,, revizuite conform Codului Administrativ 2020
26 Proiect hotarare privind scăderea sumei de 2.889 lei din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Românești a unor debite care nu pot fi recuperate 2020
20 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificareaContractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune-jud. Botoșani 2020
21 PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care Consiliul Local Românești ia act de Raportul privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pe anul 2018 a secretarului comunei Românești 2020
22 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Românești, jud. Botoșani pentru anul 2019 2020
23 PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care Consiliul Local Românești ia act de Raportul de activitate al Comisiei de specialitate a Consiliului local pe probleme de învățământ, sănătate, protecție socială, activitate sportivă și de agrement. 2020
24 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni 2020
16 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării P.A.A.R. al comunei Românești 2020 2020
25 Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2021 2020
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Românești – jud. Botoşani 2020
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea raportului semestrial al compartimentului de asistenţă socială privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2020
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social , conform Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare 2020
4 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind modificarea și completarea art.19.pct 3 din HCL nr.24 din 10.04.2019 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele localeși alte taxe asimilate acestora aplicabile începând 2020
5 PROIECT DE HOTARÂRE Privind încetarea, înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, a contractului de concesiune nr.2112 din 10.04.2012 2020
6 PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 6 din 23.01.2020 privind componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Românești, județul Botoșani 2020
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind adoptarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 2020
11 privind stabilirea cuantumului şi a numărului de burse şcolare în anul 2020 2020
8 Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul public in domeniul privat al comunei Romanesti judetul Botosani 2020
15 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a comunei Românești, județul Botoșani 2020
29 proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii camionului autobasculant și stabilirea taxei de închiriere și staționare 2020
29 P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea inchirierii camionului autobasculant şi stabilirea taxei de închiriere şi staţionare 2020
31 PROIECT DE H O T Ă R  R E privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 2020
50 Ph privind aprobarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TIC DE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA ROMÂNEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 2020
59 Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Românești, județul Botoșani, pentru anul școlar 2021 – 2022 2020
60 privind aprobarea modificării și completării Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Împrejmuire teren gradiniță cu program normal în localitatea Românești , județul Botoșani” 2020
61 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în Comuna Românești , județul Botoșani, pentru anul 2021 2020
66 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 66 din 30.12.2020 privind aprobarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TIC DE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA ROMÂNEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 2020
64 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea raportului semestrial al compartimentului de asistență socială privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2020
63 privind aprobarea Planului de lucrări ce va fi efectuat în anul 2021 de beneficiarii venitului minim garantat 2020
62 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Românești în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare 2020
36 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ privind protecția și asistența socială la comuna Românești, județul Botoșani 2020
54 P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea inchirierii buldoexcavatorului și stabilirea taxei de închiriere și staționare 2020
1
2
3
Inainte