Hotarari ale Consiliului Local


An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 255
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2020 1 H O T Ă R Â R E Privind modificarea și completarea art.19.pct 3 din HCL nr.24 din 10.04.2019 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele localeși alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2020 12.02.2020
2020 2 H O T Ă R  R E privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Românești – jud. Botoşani 12.02.2020
2020 3 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social , conform Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare 12.02.2020
2020 4 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea raportului semestrial al compartimentului de asistență socială privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 12.02.2020
2020 5 H O T A R Â R E Privind încetarea, înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, a contractului de concesiune nr.2112 din 10.04.2012 12.02.2020
2020 6 H O T Ă R Â R E privind Comisiile de specialitate ale Consiliului local Românești 12.02.2020
2020 7 H O T Ă R Â R E privind adoptarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 06.03.2020
2020 8 H O T Ă R Â R E privind aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al comunei Româneşti , judeţul Botoşani 06.03.2020
2020 9 HOTĂRÂRE privind aprobarea completării inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Româneşti , judeţul Botoşani 06.03.2020
2020 10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna Românești, jud. Botoșani 06.03.2020
2020 11 H O T Ă R Â R E privind stabilirea cuantumului şi a numărului de burse şcolare în anul 2020 06.03.2020
2020 12 H O T Ă R Â R E privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2019 și stabilirea măsurilor de eficientizare a acestei activități 06.03.2020
2020 15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a păşunilor aflate în proprietatea privată a comunei Româneşti, județul Botoşani 03.04.2020
2020 16 H O T Ă R Â R E Cu privire la aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Românești 03.04.2020
2020 17 HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani 03.04.2020
2020 18 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Raportului privind starea economică , socială şi de mediu a comunei Româneşti , judeţul Botoşani pentru anul 2019 03.04.2020
2020 19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Românești ,județul Botoșani, la 31 decembrie 2019 03.04.2020
2020 20 H O T Ă R Â R E Prin care Consiliul local ia act de Raportul privind activitatea de încasare impozite și taxe locale pentru anul 2019 03.04.2020
2020 21 H O T A R Â R E Prin care Consiliul local Românești ia act de Raportul privind evaluarea performantelor profesionale individuale pe anul 2018 a secretarului comunei Românești 03.04.2020
2020 22 H O T Ă R Â R E Privind aprobarea STATULUI ȘI ACTULUI CONSTITUTIV, ale A.D.I. ,, VALEA COROGEI ,,revizuite conform Codului Administrativ 03.04.2020
1
2
3
4
5
6
7
Inainte